Friške RSS obavijesti


Želite li uvijek biti u toku s nekim područjem koje vas zanima, jedan od načina je i da izradite RSS čitač

RSS (Really Simple Syndication) je tehnologija koja omogućuje automatsko ažuriranje sadržaja web stranice, često putem RSS feed-a. Tako možemo podesiti Arduino da čitata podatke s RSS feed-a i koristiti ih za različite aplikacije. U ovom projektu ćemo pokazati kako izraditi RSS čitač koji informacije prikazuje na LED matrici.

U prvom dijelu ćemo pokazati kako doći do informacija s interneta. Naš mikrokontroler (u ovom slučaju ESP8266) spojimo na WiFi te se spojimo na RSS server i očitamo informacije.

// Čitanje RSS-a na Arduinu

#include <ESP8266WiFi.h> // Biblioteka za Wi-Fi modul
#include <ArduinoJson.h> // Biblioteka za obradu JSON podataka

// Wi-Fi podaci za povezivanje s mrežom
const char* ssid = "ime-mreze";
const char* password = "lozinka";

// RSS feed URL
const char* feedUrl = "https://www.jutarnji.hr/tag/RSS";

void setup() {
 Serial.begin(9600); // Inicijalizacija serijske komunikacije za praćenje izlaznih podataka
 WiFi.begin(ssid, password); // Spajanje na Wi-Fi mrežu

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.println("Spajanje na Wi-Fi...");
 }

 Serial.println("Spojeno na Wi-Fi");
}

void loop() {
 // Stvaranje klijenta za povezivanje na RSS feed
 WiFiClient client;
 const int httpPort = 80;
 if (!client.connect(feedUrl, httpPort)) {
  Serial.println("Povezivanje na RSS feed neuspješno");
  return;
 }

 // Zahtjev za RSS feed
 client.print(String("GET ") + feedUrl + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + feedUrl + "\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");

 // Čitanje odgovora RSS feed-a
 while (client.connected()) {
  String line = client.readStringUntil('\n');
  if (line == "\r") {
   break;
  }
 }
 String response = client.readString();

 // Parsiranje JSON podataka iz RSS feed-a
 const size_t capacity = JSON_OBJECT_SIZE(3) + 170;
 DynamicJsonDocument doc(capacity);
 deserializeJson(doc, response);

 const char* title = doc["rss"]["channel"]["title"];
 Serial.println(title);

 JsonArray items = doc["rss"]["channel"]["item"];
 for (JsonVariant item : items) {
  const char* itemTitle = item["title"];
  Serial.println(itemTitle);
 }

 delay(5000); // Čekanje 5 sekundi prije sljedećeg čitanja RSS feed-a
}

Nakon što smo došli do informacija s interneta trebamo ih prikazati, a to ćemo učiniti preko LED matrice.

LED matrica s Arduinom može biti korisna za prikazivanje grafike ili poruka na zaslonu. Da biste koristili LED matricu s Arduinom, potrebno je slijediti nekoliko koraka:

 1. Priprema potrebnih materijala: Za korištenje LED matrice s Arduinom, potrebni su vam sljedeći materijali:
  • Arduino
  • LED matrica (najčešće 8×8 piksela)
  • MAX7219 IC
  • sklopovske žice
 2. Spajanje LED matrice s Arduinom: Spajanje LED matrice s Arduinom uključuje sljedeće korake:
  • Povežite VCC pin MAX7219 IC-a s 5V pinom Arduina.
  • Povežite GND pin MAX7219 IC-a s GND pinom Arduina.
  • Povežite DIN pin MAX7219 IC-a s pinom 11 Arduina.
  • Povežite CS pin MAX7219 IC-a s pinom 10 Arduina.
  • Povežite CLK pin MAX7219 IC-a s pinom 13 Arduina.
  • Povežite matricu s MAX7219 IC-om koristeći priključke VCC, GND i DIN.
 3. Instalacija biblioteke za upravljanje LED matricom: Za upravljanje LED matricom s Arduinom, potrebno je instalirati biblioteku MAX7219. Možete je instalirati u Arduino IDE-u tako da odete u Sketch > Include Library > Manage Libraries i pretražite biblioteku MAX7219. Nakon instalacije biblioteke, uključite ju u kodu dodavanjem linije #include <MaxMatrix.h>.
 4. Inicijalizacija LED matrice u kodu: Prije korištenja LED matrice u kodu, potrebno ju je inicijalizirati s odgovarajućim postavkama. To se obično radi u funkciji setup(). Primjer inicijalizacije LED matrice s 8 stupaca i 8 redaka izgleda ovako:
// Inicijalizacija LED matrice
MaxMatrix matrix(10, 9, 8, 1);

void setup() {
 // Postavljanje broja stupaca i redaka LED matrice
 matrix.init();

 // Prikazivanje uzorka na LED matrici
 byte pattern[] = {
  B00000000,
  B00011000,
  B00111100,
  B01100110,
  B01100110,
  B00111100,
  B00011000,
  B00000000
 };
 matrix.writeSprite(0, 0, pattern);
}